رتبه یک جهانی در آزمون کریبوی کانادا

با سلام وشادباش

خدای را سپاس که در این شرایط سخت و روزهای کرونایی، مجتمع آموزشی بین المللی نیکو بانی اخبار خوب شد.

دختران شایسته و توانمندنیکو در كلاس دوم ، با کسب رتبه یک جهانی در آزمون کریبوی کانادا، برگ زرینی در دفتر نیکو به ثبت رساندند

امیدواریم که خانواده ی نیکو همیشه شاد باشند و ما ناظر پیروزی های روزافزون باشیم.

بي ترديدنام تمام دختران نیکو خواهد درخشید و این بار قرعه بنام دخترانمان 

ماریا جوکار،

آرتینا ناظمی،

ترمه یوسفی فر

افتادضمن شادباش به اولياي گرامی  وهمكاران دلسوز 

از  خداوند منان ومهربان سپاسگزاريم .

پاینده باشید.