چرا مدرسه بین المللی نیکو؟

قسمت دوم_دپارتمان روانشناسی

مشاهده کامل خبر
داستان-۲

قدیم اگر در کوچه و خیابان می‌دیدی کسی راه می‌رود و دارد با خودش حرف می‌زند، اولین حدس این بود که طرف دیوانه است. اصولاً زمانی که سرگرمی‌های مردم دایرۀ محدودی داشت، دیدن آدمی که رفتاری غیرعادی دارد، پدیدۀ جالب و دیدنی به حساب می‌آمد، به‌ویژه اگر طرف کسی بود که برای اولین بار با چنین وضعیتی دیده می‌شد.

مشاهده کامل خبر
تشدید اضطراب

به افکارتان اجازه دهید مثل آب روان از ذهن‌تان گذر کنند. شما تماشاگر آن باشید......

مشاهده کامل خبر
تربیت و منطق زندگی

یکی از کارهایی که در تربیت انجام دادن آن برای بیشتر والدین سخت است، رعایت «منطق زندگی» است. منطق زندگی از دید من، یعنی یک نکتۀ ساده: «هر کس زندگی خود را دارد». حتی اگر ساده به نظر برسد، اما شواهد نشان می‌دهد، این‌گونه نیست. منطق زندگی می‌گوید، اولاً من می‌توانم و باید نسبت به فرزندم دلسوز، خیرخواه و حامی باشم. ثانیاً فرزندم هم به‌عنوان یک انسان، زندگی خودش را دارد و می‌تواند هدف، روش و مسیر زندگی‌اش را انتخاب کند.

مشاهده کامل خبر
خوب است بدانیم...

هنگامی که ....

مشاهده کامل خبر
داستان کوتاه ۱

ماندن با یک سلام ساده

مشاهده کامل خبر