ریاضی وكامپیوتر

بسیاری در اموختن ریاضیات سعی می کنند به روش های گوناگونی متصل شوند که مفاهیم پیچیده ی ریاضی را به کودک بیاموزند.

ما در نیکو برای اینکه کودک بهترین کمک را دریافت کند  هدف را ایجاد اشتیاق هر چه بیشتر در نظر گرفتیم  و سعی کردیم تا انجا که ممکن است فشار را کاهش دهیم.

انگیزه ی یادگیری را با نشان دادن کاربرد گسترده ی ریاضی در زندگی روزمره و اینکه خود اولیا احساس منفی خود را از ریاضی به کودک القا نکنند می توان قوی تر ساخت.

سعی کنید احساس شخصی شما نسبت به ریاضی شناخت کودک را از دنیای اعداد و محاسبات تحت تاثیر قرار ندهد زمان روش های ازار دهنده ای برای اموزش مفاهیم ریاضی سپری شده و نگاه جدید سعی در هر چه بیشتر کاربردی ساختن این اموزش دارد تا اموخته های کودکان با جهان واقعیت ساز گار تر باشد.

با کاربرد روزمره ریاضی در زندگی کودک به واقعیت این مهارت پی خواهد برد.

با صدای بلند حساب کردن در منزل یا فروشگاه که روند محاسبه را به کودک نشان می دهد روش موثری است.

مثلا وقتی کودک از شما شیرینی میخواهد با طرح سوال اینکه ما پنج عدد شیرینی داریم اگر که من دو عدد و خواهرت یک عدد بردارد چقدر برای شما می ماند.

مهمتر از جواب درست یا نادرست او روالی است که برای رسیدن به جواب استفاده می کند.

از کودک بخواهید وزن اشیا یا لوازم منزل را حدس بزند خود شما هم حدس بزنید و بعد با ترازو تعیین گنید که کدام یک نزدیگ تر حدس زده اید.روش دیگر اندازه ی قد یا وزن اعضای خانواده است این روش برای تمرین جمع اعداد دو رقمی و سه رقمی مناسب است.