پژوهش وفناوری

گزارش عملكرد واحد پژوهش از تاريخ ١٥ شهريور الی6 ابان

 انجام پرزنت كلی در رابطه با پژوهش ، اهميت پژوهش و انجام گروه بندی دانش اموزان جلسه دوم: توضيح در رابطه با رشته های پژوهشی كه دانش اموزان ميتوانند در آن ها وارد شوند و نشان دادن ويديووهای اماده شده در اين زمينه كه شامل رشته های شيمی ، زيست ، پزشكي ، نانو، تغذيه ، مهندسی و... است . جلسه سوم : به جهت عالقمندی دانش اموزان با كار پژوهش ، يك كار آزمايشی و خالق ) توليد اساليم ( انجام داديم و عالوه بر اين بچه ها نقاشی كشيدند و در مورد خواص و مزاياي اساليم بحث و گفتو گو شد . جلسه چهارم: باتوجه به انتخاب پروژه بيوپالستيك ، توضيحات مقدماتی در رابطه با پالستيك چيست؟ -ضرر های آن -نحوه انجام روزنامه و...گفته شد . و دانش اموزان در كالس روزنامه ديواري هايی ساختند . جلسه پنجم: روزنامه ديواری های خودشان را با اطالعاتي كه از جلسه پيش به دست اورده بودند و اطالعات جديدی كه در اين جلسه به ان ها اموزش داده شد ،تكميل كردند . جلسه ششم: وارد حوزه بيوپالستيك شديم و مطالب بيشتری در رابطه با بيوپالستيك گفته شد . و جهت انجام ازمايش خالق و فان ، ازمايش جذاب سركه و جوش شيرين راانجام داديم . ) لذا هدف ما اموزش در كنار ازمايش های خالق و فان است. ( جلسه هفتم: قرار بود دانش آموزان تحقيقاتی در جهت بيوپالستيك انجام دهند ، كه از دانش آموزان پرسش و پاسخ انجام شد . آزمايش المپ الوا كه با استقبال خوبی برخوردار شد . فعاليت های انجام شده در هر دو كالس يكسان پيش رفت.


گزارش عملكرد واحد پژوهش تا پایان سال پيشنهاد عملكرد برای جلسات آينده به اين صورت خواهد بود : ما ٣ جلسه درآبان خواهيم داشت: هر جلسه انجام يك ازمايش خالق و فان -با توجه به اين كه پايان نامه شامل ٤ فصل ميباشد ، مقدمات فصل دو در مهر ماه جمع شده است كه انشااهلل فصل دو به صورت كامل اواسط اذر تكميل ميشود . فصل يك تا پايان آذرماه تكميل ميشود . فصل سه تا ١٥ بهمن ماه انجام ميشود . فصل چهار ١٥ بهمن تا ١٥ اسفند انجام ميشود . تا پايان اسفند مستندات تكميل ميشود . فروردين : تمركز روی داوری بچه ها و تسلط بچه ها و پرسش و پاسخ از آنان ارديبهشت : انجام پاورپونت و پرسش سواالت احتمالي داوران هر جلسه ارائه از دانش آموزان پرسيده ميشود تا نسبت به موضوع تسلط بيشتری داشته باشند. )در هر كالس يك موضوع بيوپالستيك ، كار ميشود . با توجه به اين كه ممكن بود بين بچه ها ناراحتي و كدورت از لحاظ انتخاب موضوع پيش آيد ، ما تصميم گرفتيم يك موضوع ثابت ) بيوپالستيك( برای هر دو كالس انتخاب كنيم اما روند انجام آزمايشات و كار ها متفاوت قرار داديم